Algemene Voorwaarden - Cicerones - Stadswandelingen en groepsarrangementen

Algemene Voorwaarden


1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
Klant: De natuurlijke of rechtspersoon, die voor zichzelf dan wel namens een of meerdere deelnemers, welke volgens de klant als groep moeten of kunnen aangemerkt, de dienst(en) afneemt.
Deelnemer: Ieder die deelneemt aan het programma.
Programma: Onder programma wordt verstaan een stadswandeling, groepsarrangement of training.
Leiding: De persoon die namens Cicerones belast is met de leiding van een groep deelnemers.
Website: De website van Cicerones is bereikbaar via www.cicerones.nl.


2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op programma’s (stadswandelingen, groepsarrangementen of trainingen) welke zijn georganiseerd door Cicerones, gevestigd te Haarlem.
2.2 Cicerones kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is beschikbaar via de website.
2.3 Van de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen binden Cicerones alleen als deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen. Door een wederpartij gehanteerde algemene bepalingen, onder welke benaming dan ook, blijven buiten toepassing.
2.4 Het niet doornemen van deze voorwaarden kan niet te wijten zijn aan Cicerones. Indien één persoon gereserveerd heeft voor een groep, zal deze persoon fungeren als groepsleider, waarbij deze de voorwaarden zal moeten voorhouden aan de groep.
2.5 Personen onder de 18 jaar dienen vergezeld te worden door minimaal één volwassen persoon.


3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de klant telefonisch, schriftelijk of via de website een boeking bevestigt. Daarna wordt de bevestiging door Cicerones naar de klant gestuurd.
3.2 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door het door Cicerones gepubliceerde programma en/of door een andere van Cicerones afkomstige publicatie(s). Voor iedere gewenste afwijking of toevoeging is de schriftelijke bevestiging van Cicerones vereist.


4. Voorbehoud
4.1 Cicerones behoudt zich het recht voor het programma of de prijzen te wijzigen als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Cicerones.
4.2 De vermelde aanvangs- en eindtijd zijn een indicatietijd. De juiste tijden zijn afhankelijk van de omstandigheden en kunnen eventueel worden aangepast.


5. Betaling
5.1 Nadat de klant geboekt heeft, ontvangt deze een factuur met een uiterste betaaldatum.
5.2 Cicerones is gerechtigd vooraf betaling te verlangen.
5.3 Betaling van facturen dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur staat vermeld.
5.4 Indien het door u geboekte programma al binnen twee weken plaatsvindt, dient uw betaling per omgaande te worden overgemaakt.
5.5 Bij niet tijdige betaling door de klant behoudt Cicerones zich het recht voor het geboekte programma te annuleren, waarbij annuleringskosten zullen worden berekend.
5.6 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen.


6. Annulering door Cicerones
6.1 Cicerones heeft het recht te besluiten tot het annuleren van een programma.
6.2 In dat geval wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gesteld.
6.3 Eventueel reeds betaalde gelden worden alsdan terugbetaald.
6.4 Cicerones aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade en/of kosten dan ook aan de zijde van de klant indien het programma als gevolg van annulering niet door kan gaan.
6.5 Bij eventueel ernstig misgedrag van één of meerdere deelnemers kan besloten worden tot uitsluitsel van de desbetreffende(n) voor de rest van het programma zonder dat restitutie mogelijk is.


7. Annulering door de klant
7.1 Annulering door de klant dient schriftelijk en gedateerd plaats te vinden.
7.2 Als datum voor annulering geldt de datum van ontvangst door Cicerones.
7.3 Deelnemers dienen tien minuten voor de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig te zijn. Indien een deelnemer te laat is, kan deze geen enkel recht doen gelden op enigerlei schadevergoeding of restitutie van betaalde gelden.
7.4 Programma’s kunnen tot twee weken voor aanvang kosteloos geannuleerd worden.
7.5 Bij annulering binnen twee weken voor aanvang zal Cicerones de volledige kosten in rekening brengen.


8. Aansprakelijkheid
8.1 Deelname aan programma’s van Cicerones geschiedt geheel voor eigen risico.
8.2 Cicerones accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade van de klant dan ook, direct of indirect, die door de klant wordt geleden tijdens dan wel als gevolg van het programma.
8.3 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende reis-, ongevallen- en/of annuleringsverzekering.
8.4 Cicerones aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folder en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven of ter beschikking gesteld.
8.5 Bij deelname is Cicerones op generlei aansprakelijk voor eventueel geleden schade door mogelijk gebrek aan communicatiemogelijkheden, transport of medische hulp ter plekke.
8.6 Cicerones kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor oponthoud, schemawijzigingen, vertragingen bij uitvoering van diensten door derden ten gevolge van overmachtssituatie.
8.7 Kennelijke fouten en vergissingen in het programma binden Cicerones niet.
8.8 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Cicerones ter bevordering van een goede uitvoering van het programma en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer. Iedere deelnemer dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het programma en de aanwijzingen van de leiding.


9. Vrijwaring
9.1 De klant vrijwaart Cicerones voor alle aanspraken van derden in gevallen waarin de klant (al dan niet gedeeltelijk) de betreffende schade (mede) heeft veroorzaakt dan wel daarvoor (deels) aansprakelijk is.


10. Klachten
10.1 Als een deelnemer een klacht heeft, moet deze meteen bij de leiding worden gemeld. Deze onderzoekt of de aanleiding voor de klacht onmiddellijk kan worden weggenomen.
10.2 Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 14 dagen erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Cicerones.


11. Geschillen
11.3 Geschillen met deelnemers worden als regel in der minnen geschikt.


12. Toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.